декември 5, 2023

Македонски народни песни во изведба на класични музичари низ светот

Старите македонски народни песни се познати и изведувани во регионот но има и бројни македонски песни изведувани низ светот од еминентни оркестри, хорови и музичари претежно од класичната музика ама има и изведби од забавни музичари. Болен ми лежи Миле Поп Јорданов, се чини дека е најизведувана во скандинавските земји и северна Европа, еве уште еден линк http://<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube-nocookie.com/embed/0w4ibeiTEDY?start=208″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>